logo
Preeti Pillai

Preeti Pillai

Writer

Writer

Expertise

Preeti worked as Content Strategist at Madras Blues

Education

BA in Commerce, Symbiosis University, Pune, India, 2010

Latest posts by Preeti Pillai